Projektové služby / Inženýrské služby / Design services / engineering services / Projektdienstleistungen / Ingenieurdienstleistungen

Technický dozor stavebníka (investora)

U stavby financované z veřejných prostředků, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit „technický dozor stavebníka“ (TDS) nad prováděním stavby osobou oprávněnou podle autorizačního zákona. (TDS nahradil dříve používaný termín „technický dozor investora“ - TDI).
Hlavním úkolem technického dozoru je kontrola postupu prací v souladu s vydaným stavebním povolení a platnou stavební dokumentací, dodržování platných technických norem a dodržování smluvních podmínek mezi investorem a dodavatelem stavby. TDS je účastníkem stavebního procesu, který hájí zájmy investora (stavebníka) v souladu s danou legislativou.
-----
Naše služby poskytujeme středním i velkým podnikům, provozům i objektovým komplexům, které chtějí snížit svoji energetickou náročnost a hledají konkrétní technická opatření vedoucí k energetické optimalizaci. Umíme odborně poradit, navrhnout, zrealizovat i prokázat úsporu z takto realizovaných opatření. Nebojíme se výzev, ale zároveň víme, jaké jsou technické limity. Jednáme vždy na rovinu a férově.

MÁM ZÁJEM O KONZULTACI

TECHNICKÝ DOZOR
stavebníka (investora)

 • Kontrola souladu postupu a provádění stavby se smlouvou o dílo, s podmínkami stavebního povolení a ověřenou projektovou dokumentací, vydanými opatřeními k realizaci stavby a právními předpisy. 
 • Vedení stavebního deníku po celou dobu realizace stavby v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy. 
 • Účast na kontrolních dnech a dalších jednáních dle požadavků Objednatele. 
 • Kontrola pracovních postupů zhotovitele stavby z hlediska výsledné kvality provedených částí stavby. 
 • Kontrola vhodnosti zhotovitelem stavby zvolených technologických postupů a dodržování technologických přestávek. 
 • Kontrola a přejímání zakrývaných a dokončených konstrukcí a prací, včetně předepsaných zkoušek. 
 • Ověřování shody dodávaných výrobků a zabudovaných materiálů, prací a technologií s ověřenou projektovou dokumentací. 
 • Informování objednatele o veškerých změnách během stavby oproti ověřené projektové dokumentaci a součinnost při řešení změn stavby. 
 • Neprodlené informování objednatele o závažných skutečnostech na stavbě, které mají vliv především na cenu, termín a kvalitu dokončení stavby. 
 • Součinnost při organizaci předání a předběžného převzetí provedené stavby, vymezení všech vad a nedodělků, včetně stanovení termínu jejich odstranění
 • Součinnost při průběhu a vyhodnocování zkušebního provozu. 
 • Součinnost při organizaci a přípravě podkladů kolaudace provedené stavby a účast při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
Technický dozor

AUTORSKÝ DOZOR projektanta

Autorský dozor projektanta je doplňková služba k projekční činnosti. Ověřuje v průběhu výstavby soulad provádění stavby s ověřenou projektovou dokumentací pro vydání stavebního povolení nebo s dokumentací pro provádění stavby nebo obecněji s dokumentací souborného řešení projektu. Může ho vykonávat pouze autor projektové dokumentace.

 • Vysvětluje pracovníkům dodavatele stavby jednotlivé vazby a detaily projektové dokumentace.
 • Vytváří pro stavební firmu další možné detaily nad rámec prováděcí dokumentace (DPS), kterými si stavební firma není jistá.
 • Spolupracuje s investorem při výběru dodavatelské firmy.
 • Pořizuje fotodokumentaci staveb ve všech částech výstavby.
 • Kontroluje průběh výstavby.
PODPORA REALIZACE staveb / TECHNICAL SUPPORT of CONSTRUCTIONS / TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG BEIM BAU

Jak to s námi funguje

Hledám řešení

 1. Analýza a diagnostika
 2. Návrh řešení optimalizace provozu
 3. Vyčíslení úspor
 4. Vyhodnocení návratnosti
 5. Studie proveditelnosti

Již mám řešení

 1. Dokumentace pro umístění stavby
 2. Dokumentace pro stavební povolení
 3. Dokumentace pro provádění stavby
 4. Technický dozor
 5. Provádění Správce stavby nebo Technického dozoru