Projektové služby / Inženýrské služby / Design services / engineering services / Projektdienstleistungen / Ingenieurdienstleistungen

Projektové služby / Inženýrské služby

Jsme tu pro všechny střední a velké podniky, které chtějí řešit svou energetickou optimalizaci. Umíme poradit i realizovat. Nebojíme se výzev, ale zároveň víme, kde jsou naše limity. Jednáme vždy na rovinu a férově.

MÁM ZÁJEM O KONZULTACI

PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
investičních záměrů

 • Nezávislé posouzení efektivity využívání energií v průmyslových provozech a budovách.
 • Ideové a koncepční návrhy technických řešení bezemisních či nízkoemisních zdrojů elektřiny, tepla a chladu a energetických a technických zařízení.
 • Bilanční výpočty a diagramy pro konkrétní technologické provozy a provozní režimy.
 • Úvodní technicko – ekonomicko posouzení navržených technických řešení.
 • Studie proveditelnosti záměrů inženýrských staveb a rekonstrukcí.
 • Technické specifikace investičních záměrů dle potřeb investora včetně posouzení nutných dopadů do stávajících technologií.
 • Posouzení aktuální a připravované dotační podpory investičních záměrů.
Energetická studie proveditelnosti / PRE-PROJECT PREPARATION of investment plans / PROJEKT-VORBEREITUNG bei Investitionsplänen

PROJEKTOVÉ SLUŽBY ve výstavbě

 • Dokumentace skutečného stavu
 • Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, stavebního povolení nebo společného povolení.
 • Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby/díla (zadávací dokumentace pro výběrová řízení), včetně položkových rozpočtů stavby dle systémů URS/RTS.
 • Dokumentace pro provádění inženýrských staveb, zahrnující:
  • stavební část projektu vč. architektonické, stavebně konstrukční části, požárně bezpečnostního řešení a všech profesí.
  • strojně – technologickou část projektu vč. návrhu zařízení, funkčních schémat zapojení (P&ID), prostorového návrhu, pevnostních a teplotně dilatačních výpočtů potrubí a konstrukcí.
  • část elektro vč. VN, NN, slaboproudu, EPS, záložních zdrojů (UPS), apod.
  • část ASŘTP vč. polní instrumentace, řídících systémů, komunikace, vizualizace a ukládání dat.
 • Building Information Modeling (model B.I.M)
 • Autorský dozor projektanta pro všechny stupně projektové dokumentace.
 • Technický dozor
 • Dokumentace pro komplexní vyzkoušení díla.
 • Návody k obsluze.

CHCI VĚDĚT VÍCE

PROJEKTOVÁ ČINNOST ve výstavbě / Design Documentation / PROJEKT-TÄTIGKEIT im Bauwesen

INŽENÝRSKÉ SLUŽBY ve výstavbě

 • Zajištění vstupních podkladů o zájmovém území vč. inženýrských sítí, komunikací, vodotečí, lesů, ochranných pásem apod.
 • Zajištění 3D laserových skenů a geodetických zaměření pozemků a staveb.
 • Zajištění průzkumů území (geologický, hydrogeologický, radonový, archeologický apod.).
 • Zajištění odborných posudků vlivu na životní prostředí, dokumentace EIA, rozptylových a hlukových studií.
 • Zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení.
 • Vyhotovení a podání žádosti o stavební/společné povolení, zapracování připomínek stavebního úřadu a zajištění stavebního povolení.
 • Registrace a podání žádostí o dotaci, administrace projektů vč. výběrových řízení, asistence při kontrolách plnění ukazatelů a termínů.
 • 3D modely staveb a technologií, tvorba informačních modelů budov (BIM).

CHCI VĚDĚT VÍCE

Projektová dokumentace / ENGINEERING ACTIVITIES in construction / INGENIEUR-TÄTIGKEIT im Bauwesen

REALIZACE staveb

 • Plánování realizace a sledování postupu stavby.
 • Sledování jakosti a termínů dodavatelských přejímek.
 • Sledování nákladů a posuzování víceprací.
 • Vedení stavby.
 • Odborný dozor při výstavbě.
 • Komplexní vyzkoušení a uvádění díla do provozu.
 • Asistence při zkušebním provozu a garančních zkouškách.
 • Kompletování průvodní technické dokumentace.
PODPORA REALIZACE staveb / TECHNICAL SUPPORT of CONSTRUCTIONS / TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG BEIM BAU

Jak to s námi funguje

Hledám řešení

 1. Analýza a diagnostika
 2. Návrh řešení optimalizace provozu
 3. Vyčíslení úspor
 4. Vyhodnocení návratnosti
 5. Studie proveditelnosti

Již mám řešení

 1. Dokumentace pro umístění stavby
 2. Dokumentace pro stavební povolení
 3. Dokumentace pro provádění stavby
 4. Technický dozor
 5. Provádění Správce stavby nebo Technického dozoru