Projektová dokumentace / Technical solutions of energy optimization / Technische Lösungen zur Energieoptimierung

Projektová dokumentace

Účelem projektové dokumentace je přesné a jednoznačné zaznamenání všech geometrických a technických charakteristik objektů, technologií a staveniště. Projektová dokumentace mohou mít také účel prezentační nebo orientační, stejně tak mohou zaznamenávat předešlé (původní) stavy objektu. Projektová dokumentace má hlavní smysl v zobrazení skutečného stavu místa či objektu, nebo poskytnutí dostatku informací staviteli případně výrobci pro realizaci záměru výstavby či výroby.
-----
Naše služby poskytujeme středním i velkým podnikům, provozům i objektovým komplexům, které chtějí snížit svoji energetickou náročnost a hledají konkrétní technická opatření vedoucí k energetické optimalizaci. Umíme odborně poradit, navrhnout, zrealizovat i prokázat úsporu z takto realizovaných opatření. Nebojíme se výzev, ale zároveň víme, jaké jsou technické limity. Jednáme vždy na rovinu a férově.

MÁM ZÁJEM O KONZULTACI

PROJEKTOVÁ ČINNOST ve výstavbě

 • Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, stavebního povolení nebo společného povolení.
 • Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby/díla (zadávací dokumentace pro výběrová řízení), včetně položkových rozpočtů stavby dle systémů URS/RTS.
 • Dokumentace pro provádění inženýrských staveb, zahrnující:
  • stavební část projektu vč. architektonické, stavebně konstrukční části, požárně bezpečnostního řešení a všech profesí.
  • strojně – technologickou část projektu vč. návrhu zařízení, funkčních schémat zapojení (P&ID), prostorového návrhu, pevnostních a teplotně dilatačních výpočtů potrubí a konstrukcí.
  • část elektro vč. VN, NN, slaboproudu, EPS, záložních zdrojů (UPS), apod.
  • část ASŘTP vč. polní instrumentace, řídících systémů, komunikace, vizualizace a ukládání dat.
 • Dokumentace pro komplexní vyzkoušení díla a uvádění do provozu.
 • Dokumentace skutečného stavu.
 • Návody k obsluze, provozní předpisy.

Jak to s námi funguje

Hledám řešení

 1. Analýza a diagnostika
 2. Návrh řešení optimalizace provozu
 3. Vyčíslení úspor
 4. Vyhodnocení návratnosti
 5. Studie proveditelnosti

Již mám řešení

 1. Dokumentace pro umístění stavby
 2. Dokumentace pro stavební povolení
 3. Dokumentace pro provádění stavby
 4. Technický dozor
 5. Provádění Správce stavby nebo Technického dozoru