Inženýring (inženýrská činnost)

Inženýring (inženýrská činnost)

Inženýring se zaměřuje na veškeré nezbytné činnosti, které jsou potřebné při přípravě stavebního záměru. Zahrnuje veškerou předprojektovou a projektovou přípravu stavebního záměru, jeho realizaci a nutné činnosti při uvedení do plného provozu.
Inženýring představuje jednání a zastupování klienta při jednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky stavebního řízení. Jde o zajištění veškerých kladných stanovisek a vyjádření nutných k povolení stavebního záměru, jakož i například změnu územního plánu, vyjádření dotčených orgánů státní správy a nebo zajištění technického dozoru na Vaší stavbě.
-----
Naše služby poskytujeme středním i velkým podnikům, provozům i objektovým komplexům, které chtějí snížit svoji energetickou náročnost a hledají konkrétní technická opatření vedoucí k energetické optimalizaci. Umíme odborně poradit, navrhnout, zrealizovat i prokázat úsporu z takto realizovaných opatření. Nebojíme se výzev, ale zároveň víme, jaké jsou technické limity. Jednáme vždy na rovinu a férově.

MÁM ZÁJEM O KONZULTACI

INŽENÝRSKÉ SLUŽBY ve výstavbě

 • Zajištění vstupních podkladů o zájmovém území vč. inženýrských sítí, komunikací, vodotečí, lesů, ochranných pásem apod.
 • Zajištění průzkumů území (geologický, hydrogeologický, radonový, archeologický apod.).
 • Zajištění odborných posudků vlivu na životní prostředí, dokumentace EIA, rozptylových a hlukových studií.
 • Zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení.
 • Vyhotovení a podání žádosti o stavební/společné povolení, zapracování připomínek stavebního úřadu a zajištění stavebního povolení.
 • Registrace a podání žádostí o dotaci, administrace projektů vč. výběrových řízení, asistence při kontrolách plnění ukazatelů a termínů.

Jak to s námi funguje

Hledám řešení

 1. Analýza a diagnostika
 2. Návrh řešení optimalizace provozu
 3. Vyčíslení úspor
 4. Vyhodnocení návratnosti
 5. Studie proveditelnosti

Již mám řešení

 1. Dokumentace pro umístění stavby
 2. Dokumentace pro stavební povolení
 3. Dokumentace pro provádění stavby
 4. Technický dozor
 5. Provádění Správce stavby nebo Technického dozoru