O exxen / about exxen / über exxen

BIM - informační model budovy

BIM (Building Information Modeling) je moderní inteligentní proces pro tvorbu a správu projektů založený na modelu. Usnadňuje výměnu informací v rámci procesu návrhu projektu, výstavby a používání budovy. Umožňuje tvořit a spravovat projekty pozemních a inženýrských staveb infrastruktury - rychleji, ekonomičtěji a s nižším dopadem na životní prostředí. Jde tedy o informační model budovy, který může zahrnovat veškeré fáze budovy, od fáze definice investičního záměru, přes fázi projekční přípravy, fázi výstavby, fázi samotného užívání budovy, fázi případné změny dokončené budovy až po fázi demolice budovy. V naší firmě sledujeme nové technologie a postupy na trhu a modelujeme s nejnovějšími trendy.
-----
Provádíme technologické dodávky a generální dodávky projektů na klíč. Zajistíme studii, návrh řešení, projekční část, výrobu, montáž i kompletaci. Jsme tu pro všechny střední a velké podniky, které chtějí řešit svou energetickou optimalizaci.

MÁM ZÁJEM O KONZULTACI

Skenování - stávající stav

Chybějící či neexistující dokumentace stávajícího stavu budov a provozů řešíme na denním pořádku. V takovém případě využíváme skenování – moderní technologie pro zaměřování stávajícího stavu. Skeny mají vysokou přesnost a jsou proto nejlepším řešením k získání rychlých informací o stávajícím stavu.

Výstupem skenování jsou tzv. „mračna bodů“, se kterými dále pracujeme a domodelováváme potřebné části pro další zpracování – ať už jde o tvar budovy či stávající potrubí, kterému je třeba se vyhnout. Tyto 3D modely jsou pak zakomponovány do projekčních 3D modelů s cílem maximálního snížení rizika případných kolizí na stavbě.

Skenování

Chytrý 3D model

Projektování prochází v současné době nejen v ČR obdobím změny filozofie od 2D kreslení do 3D modelování.

3D model nemusí být pouze vizuálním zpracováním technologie nebo objektu, ale může také obsahovat velké množství informací. U objektu může jít např. o složení stěny, u technologií zase o rozměr a materiál potrubí či tloušťku izolace, ale také o tlakovou třídu, kód armatury, normu, atd.
Model je možné zpracovat v různém stupni podrobnosti. Někdy je dostačující budovu modelovat zjednodušeně, jindy je nutné zhotovit model velmi podrobný.

Při zpracování 3D modelů zohledňujeme nejnovější trendy. Naše modely lze zanést do komplexnějšího modelu celé budovy či technologického celku a budou obsahovat informace o jednotlivých navržených prvcích.

3D Model

BIM jako
spolupráce účastníků

Hlavním účelem BIM je usnadnění spolupráce více subjektů na jednom projektu. Na základě implementace BIM je možné již ve fázi studie provádět na virtuální budově analýzy a simulace a ovlivnit tak včas budoucí provozní náklady. Ve fázi projektování můžeme díky 3D zobrazení všech stavebních konstrukcí i instalací, jako je topení, vzduchotechnika, zdravotechnika a další, předejít kolizím, které by se jinak složitě odstraňovaly na stavbě.

Do procesu v ideálním případě vstupují všechny zainteresované strany. V projekční fázi to jsou investor, architekt, projektant, oboroví specialisté (statik, rozpočtář, akustik, tepelný technik, energetik atd.), v dalších fázích se připojí zhotovitel, uživatel budovy, správce budovy atd. Je zřejmé, že pokud mají všechny tyto skupiny osob účinně spolupracovat na jednom projektu, je nutné dodržovat určitá pravidla spolupráce. Velmi důležité je sdílení informací. V souvislosti se sdílením informací v BIM mluvíme o tzv. společném datovém prostředí (anglicky Common Data Environment, zkr. CDE). Společné datové prostředí například využijí projektanti, kteří pracují společně na jednom modelu budovy, ale také specialisté, kteří na práci projektantů navazují činnostmi ve svých oborech, nebo investor, který díky tomu má přehled o vývoji projektových prací.

Pro účinnou spolupráci různých účastníků BIM je také velmi důležitá standardizace různých procesů. Jedním z potřebných standardů je například komunikační formát mezi jednotlivými softwary. Ve fázi projektu například musí spolupracovat projektant s celou řadou různých specialistů. Projektant tvoří model budovy v nějakém 3D CAD programu, specialisté využívají odborné programy pro své obory, ať už jde o statika, rozpočtáře, energetického specialistu a jiné. Do odborných programů musí specialista zadat nějaké informace o budově. Tyto informace jsou součástí modelu v 3D CAD programu projektanta. Odborný program proto musí umět komunikovat s 3D CAD programem. Jazykem komunikace mezi SW je standardizovaný komunikační formát pro výměnu dat. Nejpoužívanějším formátem je IFC.

BIM jako
správa objektu

BIM lze ale také dále využít i po dokončení projektu. Jelikož si v sobě nese informace o jednotlivých částech budovy a technologií, je ideálním nástrojem pro dlouhodobou správu a revizi.

Hlavním přínosem BIM přístupu pro správce budov je, že k veškerým existujícím informacím o jednotlivých elementech včetně historie a plánu údržby lze přistupovat prostřednictvím 1:1 virtuálního modelu stavby.

 • BIM je bezedná kartotéka informací o spravované budově
 • BIM zjednodušuje proces zpracování dokumentace pro provoz při předání stavby
 • Rychlé dohledání požadované informace v jakkoliv rozsáhlém BIM modelu
 • BIM umožňuje v rámci budovy okamžitě a přesně lokalizovat vybavení/zařízení, které vyžaduje údržbu
 • Při plánované změně dispozice BIM model pomáhá vizualizovat prostor pro lepší představu, jak nejlépe by měl být daný prostor přestavěn a také pomůže předem eliminovat možné konflikty.
 • BIM může ukázat rychle a vizuálně, kde jaký prostor by mohly být využit efektivněji.
 • Díky integraci stavebních dat s daty lidských zdrojů v BIM modelu, mohou organizace optimalizovat pracovní místa a tím dosáhnout významných snížení nákladů.
 • BIM pomáhá efektivně udržovat dokumentaci spravované budovy ve skutečném stavu provedení.
 • BIM model lze integrovat do dalších podpůrných CAFM systémů.
BIM správa

Jak to s námi funguje

Hledám řešení

 1. Analýza a diagnostika
 2. Návrh řešení optimalizace provozu
 3. Vyčíslení úspor
 4. Vyhodnocení návratnosti
 5. Studie proveditelnosti

Již mám řešení

 1. Dokumentace pro umístění stavby
 2. Dokumentace pro stavební povolení
 3. Dokumentace pro provádění stavby
 4. Technický dozor
 5. Provádění Správce stavby nebo Technického dozoru